Gerardus Leenaers arriveert in Kuringen in 1848.

In de bevolkingsregisters van Hasselt en Kuringen kunnen we lezen dat Gerardus Leenaers naar Hasselt komt om op de Hoeve Crutzen te gaan werken als knecht, in het jaar 1848 toen de hoeve bewoond was door markies de Grimaldi, één der prinsen van Monaco, die gehuwd was met een van de afstammelingen van de familie de Geloes uit het gravenhuis te Hasselt.

De schilderijen die gemaakt werden, geven ons een zicht op de omgeving waar Gerardus Leenaers werkte en woonde.

Boven zien we de hoeven aan de voorzijde met de monumentale inrijpoort met bomenlaan, de dreef genoemd.

Hiernaast hebben we ook een zicht op de binnenkoer (binnenhof), met links de ingang met grote trap, voor het woonhuis en via de rechter deur kleinen trap kwam je op de gang die gebruikt werd door de meiden en knechten, die op de zolderkamertjes sliepen. Boven de kleine deur het venstertje van een zolderkamer.

De hoeve was in de tijd dat Gerardus daar werkte één van de belangrijkste uit de regio, op de plattegrond van de hoeven kunnen we zien dat deze een enorme omvang had, met veel stallingen voor allerlei dieren, en ook twee graanschuren, er was zelfs een graan molen op de hoeve. Het zal ook hier zijn op de hoeve dat Geradus Leenaers, Anna Maria Theréze Ramakers leerde kennen. Anna was in de periode dat Gerardus er werkte dienstmeid, zij werkte meer in het huis van de bewoners die hun graag lieten verwennen in die tijd. Wassen en koken gebeurden niet zoals het nu, ook voor een dienstmeid was het hard werken. En wanneer de knechten op het veld aan het werken waren in de omgeving van de hoeve, gingen de meiden als het huishoudwerk gedaan was een handje helpen op de akkers. Zij stonden ook in voor het bevoorraden van de werklieden op het veld, het zal wel op zo een moment zijn geweest dat Gerardus zijn hart sneller ging slaan bij het zien van Anna. Na enkele jaren in 1853 zullen zij huwen, als koppel blijven ze op de hoeve wonen tot 18 maart 1856, daarna vertrekken ze naar Curingen dat enkele honderd meter verder ligt, om zelfstandig te gaan wonen. 

 

Gerardus Leenaers geboren den 4 november 1822 te Bilzen, overleden op 16 juli 1887 te Curingen. Gehuwd op 11 oktober 1853 te Curingen met Anna Maria Theréze Ramakers zij is geboren op 16 mei 1830 te Curingen en is overleden op 21 januari 1875 te Curingen.

De vader en moeder van Anna Maria Therézé Ramakes: Christaan Ramakers geboren op 11-10-1789 te Curingen, overleden op 6-11-1831 te Curingen en  Anna Catharina Dol geboren op 28-07-1796 te Hasselt overleden op 12-09-1858 te Curingen.

vertaling en verduidelijking  van de huwelijksakte 69.

In het jaar duizend achthonderd drieënvijftig, den elfde oktober om vier uur. Burgemeester, officier van de burgerlijke stand van de gemeente Curingen arrondissement Hasselt, provincie Limburg, verschenen Gerardus Leenaers knecht formeel gedomicilieerd te Hasselt, geboren te Bilzen op vier november duizend acht honderd tweeëntwintig, zoals blijkt uit bijgevoegde geboorte akte afgeleverd door de burgemeester van Bilzen op elf november van dit jaar, behorend bij d werkklasse, zoals blijkt uit de hierbij gevoegde verklaring van de burgemeester van Hasselt op drie oktober van deze maand, voldaan te hebben aan de dienstplicht zoals blijkt uit bijgevoegde verklaring van de provinciedirecteur, afgeleverd op veertien september laatstleden, meerderjarige zoon van Johan Leenaers acht en vijftig jaren oud, dagloner woonachtig in Bilzen en hier aanwezig en akkoord zijnde, en van Maria Jeurissen, overleden te Bilzen in duizend acht honderd twee en veertig zoals blijkt uit de ingesloten overlijden akte afgeleverd door de burgemeester van Bilzen op elf september laatstleden, en aan Anne Marie Theréze Ramaekers dagloonster woonachtig en geboren te Curingen op zestien Mie duizend achthonderd dertig zoals blijkt uit ingesloten geboorte akte afgeleverd door de burgemeester van Curingen op vijf oktober van deze maand, de oudste dochter van Chretien Ramaekers gestorven in Curingen zes november duizend achthonderd één en dertig te Curingen op het register van de burgerlijke stand van het zelfde jaar ………… 21 recto en Jeanne Catherine Dol zeven en vijftig jaar oud, huisvrouw woonachtig te Curingen, hier aanwezig en akkoord. Die ons gevraagd hebben over te gaan tot de voltrekking van het huwelijk dat ze beiden en waarvan publicatie gedaan is te Hasselt op vijfentwintig september laatstleden en twee oktober van deze maand om twaalf uur zoals blijkt uit de ingesloten verklaring afgeleverd door de burgemeester van Hasselt op vijf oktober van deze maand en geregistreerd de dezelfde maand en in de gemeente op de zelfde dag en uur, geen enkel bezwaar tegen het voorgenomen huwelijk werden ons kenbaar gemaakt na alle hier bovenvermelde stukken voorgelezen te hebben op het huwelijk, hebben we aan de toekomstige echtgenote Gerardus Leenaers en Anna Maria Theréze Ramaekers of ze elkaar als partner aanvaarde, ze hebben afzonderlijk positief geantwoord, we verklaren in overeenkomst met de wet dat Gerardus Leenaers en Anna Maria Theréze Ramakers verbonden zijn door het huwelijk. Wij hebben deze akte opgesteld in aanwezigheid van Armand Koolen veertig jaar oud, boswachter, in aanwezigheid van Jean Verding vijf en zestig jaar oud, in aanwezigheid van Corthouts, vierendertig jaar oud woonachtig te Curingen, in aanwezigheid van Jaen Vissers één en dertig jaar oud, knecht, gedomicilieerd in Hasselt, alle vrienden van het paar, na lezing en verklaring in het Nederlands van deze akte, hebben Armand Koolen, Corthouts, en Jean Vissers, en de echtgenote met ons ondertekend. de moeder van De echtgenoot en Jean Verding hebben verklaard niet te kunnen schrijven

 

Gerardus en Anna werkte toen nog op de hoeve Crutzen in Hasselt. Één jaar na het huwelijk zal het gezin uitbreiden met het éérste kindje dat geboren werd op 28 augustus 1854 Jean Libert Leenaers. Na het verlaten van hoeve Crutzen in 1856 verhuist Gerardus uiteindelijk naar Curingen ( de oude schrijfwijze van het huidige Kuringen in de nabijheid van Hasselt) daar zal Gerardus zich vestigen in de omgeving van de Overdemer, dat is het gedeelte van Kuringen tussen de Demer en het Albertkanaal, dat des tijd nog niet gegraven was. Datzelfde jaar word Chretien Casimir Leenaers geboren op 17 augustus 1856. Het derde kindje Regnier Leenaers geboren op 5 februari 1859 tevens op 13 maart dat zelfde jaar overleed na amper 1 maand oud te zijn geworden. Later volgen nog Antoine Leenaers  16 maart 1860,  Martin Leenaers 21 maart 1862, Marie Louise Leenaers 19 juli 1864, Catherine Francois Leenaers 13 december 1867 en Louis Leenaers 30 november 1870 . Het laatste kindje dat ze kregen Louis Leenaers zou echter levenloos ter wereld komen. De andere kinderen groeide op in Kuringen.

 

Het jaar 1875 zouden Gerardus toen 53 jaar en de kinderen zich herinneren als de slechtste van hun bestaan tot dan toe, Anna Maria overlijd te Kuringen 21 januari 1875 zij is dan 45 jaar. De kinderen zijn Jean 21, Chretien 19, Antoine 15, Martin 13, Marie 11 en Catherine 8 jaar oud. Met al dat werk en alleen zorgen voor de kinderen zou al vlug leiden tot een nieuw huwelijk van Gerardus.

 

Tweede huwelijk van Gerardus Leenaers en Anna Cathérine Elisabeth Verding.

Anna Cathérine Elisabeth Verding geboren op 7 november 1827 te Kuringen en is overleden op 23 juli 1904 te Kuringen. 

Vader en moeder van Anna Cathérine Elisabeth Verding: Paul Jean Verdung ( Verding) geboren op 24-10-1798 te Kuringen , overleden op 28-06-1875 te Kuringen en Anna Margureite Jacobs geboren op 22-05-1799 te Kuringen, overleden op 18-07-125 te Kuringen

Anna Cathérine Elisabeth Verding was nog niet gehuwd en 48 jaar oud, woonde bij haar vader tot dat deze overleed op  28-06-1875 , Gerardus was ondertussen 53 jaar oud toen zijn vrouw Anna Maria Therézé Ramaekes, die eerder datzelfde jaar overleed op 21 januari 1875.  

Gerardus huwt een tweede keer op 27 april 1876 te Kuringen met Anna Cathérine Elisabeth Verding.  

De huwelijksakte vertelt een heel groot deel van onze stamboom. 

vertaling en verduidelijking  van het tweede huwelijk akte Nr.45 1875.

Het jaar 1876 de 27° dag van de maand april om 11 uur voormiddag zijn verschenen voor ons Télémaque Claes officier burgemeester van de gemeente Curingen en van het arrondissement Hasselt provincie Limburg verschenen, Gerardus Leenaers landbouwer gedomicilieerd te Curingen en geboren te Bilzen 4 november 1822 zoals vastgesteld door de hierbij gevoegde akte van geboorte, oudste zoon van Jean Leenaers overleden te Tongeren de 14 december 1872 en van Maria Jeurissen overleden te Bilzen de 19 augustus 1842 bevestigt door de 2 bijgevoegde aktes, kleinzoon van Jean Leenaers overleden te Bilzen de 4de messidor jaar 12 van de republiek Frankrijk en van Marie Lambrechts overleden te Bilzen 15 januari 1834. Gerard Jeurissen overleden te Bilzen op 5 november ik zeg oktober 1832 en van Margareta Smullenbergs overleden te Bilzen op 17 juli 1806 zoals bevestigd door de 4 bijgehechte aktes, uitgezonderd Anna Marie Thérése ramakers overleden te Curingen op 21 januari 1875 bevestigd door de hierbij gevoegde akte, en de jongere Anna Cathérine Verding geboren en gedomicilieerd te Curingen op 7 november 1827 volgens de hierbij gevoegde geboorte akte. Oudste dochter van Paul Verding overleden te Curingen op 28 juni 1875 en Anna Marguérite Jacobs overleden te Curingen op 18 juli 1854 zoals blijkt uit de twee bijgevoegde akte, kleindochter van Henri Lambert Verding overleden te Curingen op 8 december 1809 en van Anna Cathérine Gubbelmans overleden te Curingen op 11 februari 1842, en van Arnold Jacobs overleden te Curingen op 4 oktober 1835 en Elisabeth Dirix overleden te Curingen op 25 december 1829 bevestigd door de 4 bijgevoegde akte. De declaranten hebben verklaard dat er geen huwelijkcontract is opgesteld, hebben zij besloten de viering van het huwelijk onder hen gehouden en de publicatie die gebeurd is wetende, op zondag 6de en 23ste van de loop deze maand april, het een en ander om 11 uur voormiddag voor de poort van het gemeentehuis, waarvan geen enkele tegenstand voor het huwelijk werden gemeld van eniger betekenis. Recht doen aan hun verzoek het hoofdstuk 6 van het burgerboek instituut van het huwelijk hebben we aan de toekomstige bruidegom en bruid gevaagd of ze elkaar willen nemen tot man en vrouw, elk van hen antwoordde hierop bevestigend ieder voor zijn eigen. In de naam der wet verklaar ik Gerard Leenaers en Anna Catherine Elisabeth Verding verenigd door het huwelijk van waar hier akte genomen in het openbaar op het gemeentehuis is aanwezigheid van, Paul Fabry leeftijd 39 landbouwer gedomicilieerd te Herck St Lambert schoonbroer van de bruid, Louis Thys leeftijd 36 landbouwer, Arnold Coolen leeftijd 64 veldwachter en Arnold Bonaventure Vandersmissen burgerlijk aangesteld leeftijd 32 alle 3 wonende te Curingen de welke na voorlezing van de huidige akte deze hebben ondertekend met ons behalve de bruid en bruidegom en schoonbroer van de bruid nadat zij verklaard hadden niet te kunnen tekenen.  

Het zou de familie goed gaan te Kuringen tot wanneer de kinderen opnieuw  getroffen worden door het verlies van hun vader, Gerardus Leenaers zal op 16 juli 1887 overlijden, Gerardus is dan 64 jaar oud. De kinderen blijven alleen achter met hun stiefmoeder Anna Verding. Geen van de kinderen was reeds getrouwd, maar daar zal snel verandering in komen. Jean Libert Leenaers zou als eerste huwen, en de rest volgt binnen de twee jaar zijn ze allen gehuwd.

 

 

Jean Libert Leenaers Akte 1854 N° 52 28 augustus 185 Kuringen

Chretien Casimir Leenaers Akte 1856 N° 57 17 augustus 1856 Kuringen

Regnier Leenaers Akte 1859 N° 9 5 februari 1859†N° 26 13 maart 1859 Kuringen

Antoine Leenaers Akte 1860 N° 23 16 maart 1860 Kuringen

 Martin Leenaers Akte 1862 N° 22 21 maart 1862  Kuringen

Marie Louise Leenaers Akte 1864 N° 56 19 juli 1864 Kuringen

 Catherine Françoise Leenaers Akte 1867 N° 82 13 december 1867 Kuringen

Louis Leenaers Akte 1870 N° 104 30 november 1870 Levenloos Kuringen

Binnenkoer van de hoeve Crutzen 

Legende van de hoeve.

1: hondenhok 2: spoeltafel 3: varkenshokken 4: toiletten 5: konijnenhok

6: fokstierstal 7: bijkeuken 8: slaapkamer 9: traphal zolderkamer 10: gang

De hoeven was gelegen tussen de Carrefour en het voetbalplein van Hasselt, waar de hoeve in april 1944 enkel bommen te verwerken kreeg en de hoeve zwaar beschadigd werd. De hoeve zou na onteigening plaats maken voor de ring rond Hasselt in de jaren 1960.

De Families Schepers en  Philippaerts waren  een der  laatste families en bewoners van de hoeve. 

 

Huwelijksakte Gerardus Leenaers en  Anna Maria Therézé Ramaekes

Deze foto, met zicht op de kerk van Kuringen is getrokken in de Overdemerstraat

Deel van de tweede huwelijksakte Nr 45 Van Gerardus Leenaers

Getuigen: Bonaventure Vandersmissen  onderwijzer Kuringen 

Ze blijven wel op de hoeve werken als dagloners, later zal Gerardus er alleen blijven werken en Anna zal voor de kinderen zorgen in hun huisje te Curingen.